o nás služby referencie cenník technika kontakt

Cenník je východiskovým materiálom pre stanovenie zmluvnej ceny medzi odberateľom (objednávateľom) a zhotoviteľom geodetických a kartografických prác.

Kompletný cenník je na http://www.geoddat.sk/storage/file/cennik_UNIKA_2011.pdf

Výber najčastejších položiek:

Položka
MJ
Výkon
Rozpätie ceny v €
12004
bod  Meranie a výpočty bodov poloh. bodového poľa 30 - 75
13002
km  Technická nivelácia 70 - 120
23005
ha  Účelová mapa M 1:500, polohopis 300 - 400
23008
ha  Účelová mapa, výškopis 100 - 170
24001
100 m  Vytýčenie hranice pozemku 120 - 210
24002
100 m  Vyhotovenie geometrické plánu (stav právny je totožný s registrom C KN) 100 - 150
24003
100 m  Vyhotovenie geometrické plánu (stav právny nie je totožný s registrom C KN) 120 - 190
25103
parcela  Register obnovenej evidencie pozemkov 25 - 30
25301
100 m  Zjednodušený rozdeľovací plán na vytýčenie vlasných pozemkov 40 - 60
29203
100 m  Zameranie a zobrazenie priebehu podzemného vedenia 33 - 40
29301
100 m  Pozdĺžny a údolný profil terénu 28 - 35
29401
30 m  Priečny profil terénu 13 - 18
29502
prvok  Zameranie bodového prvku polohopisu 10 - 13
29604
100 m2  Podrobné zameranie a výpočet kubatúry haldy (skládky) neupravenej 17 - 25
39201
bod  Vytyčovacia sieť, objekty s priestorovou skladbou 110 - 140
39101
bod  Vytýčenie priestorovej polohy stavebného objektu s priestorovou skladbou   27 - 33
39601
bod  Kontrolné meranie a zameranie skutočného vyhotovenia stavebného objektu 20 - 28
90001
1 m2  Zameranie a vyhotovenie dokumentácie skutočného stavu budov, vodorovný rez 1 - 2
31305
bod  Meranie a vyhodnotenie priestorových posunov stavebných objektov 40 - 50
31104
10 m  Žeriavová dráha vo zvýšenej úrovni bez lávok 130 - 140
77001
1 ML  Vektorizácia katastrálnej mapy 330 - 400
01003
hodina  Výkon funkcie autorizovaného geodeta 40